Fortuna, nastavenie testovacieho prostredia

Spoločnosť Fortuna prevádzkuje informačný systém, ktorý je podporou pre jej predmety podnikania. Kvalitu IS ovplyvňujú funkčné výpadky, výkon, dostupnosť, funkcionalita a komfort používania. Súčasne sú s rozvojom, prevádzkou, údržbou a riadením IS spojené výdaje, ktoré je nevyhnutné vynakladať účelne.

Východzí stav

V súvislosti s prevádzkou, zmenami v infraštruktúre, vývojom a nasadzovaním nových verzií bolo spojené množstvo rizík, ktoré neboli pokryté. V praxi sa prejavovali výpadkami, nefunkčnosťou, nevhodným správaním, alebo neposkytnutím potrebných funkcií, čo spôsobovalo finančné straty a znižovalo dôveryhodnosť u zákazníkov. V neposlednom rade boli náklady na odstránenie dopadov veľmi vysoké.

Cieľ projektu

Motiváciou pre realizáciu projektu bolo zabezpečiť, aby nová verzia IS spÍňala požiadavky a očakávania a zároveň eliminovať riziká spojené s nasadzovaním nových verzií IS do prevádzky. A to systematicky.

Cesta

V rámci projektu sme uskutočnili rad workshopov a individuálnych konzultácií, ktorých výstupom bolo zoznámenie sa s prostredím IS a procesom vývoja. Priebežne sme využívali „best practices“ vychádzajúce z našich praktických skúseností, metodík a overených postupov. Navrhli sme zavedenie takých prvkov, ktoré sú relevantné a prínosné pre prostredie spoločnosti Fortuna.

Realizácia projektu prebehla v niekoľkých fázach. Rozdelením na fáze sme priebežne overovali dosiahnuté výsledky s očakávaným stavom.

Pri realizácii sme predovšetkým kládli dôraz na praktické využitie našich výstupov a aktívne zapojenie pracovníkov zákazníka už do ich vytvárania.

Kritické faktory úspechu

Nielen priebeh projektu, ale predovšetkým zavedenie navrhnutých zmien, bolo úspešné vďaka podpore manažmentu spoločnosti Fortuna a aktívnemu zapojeniu ich zodpovedných pracovníkov.

Výstupy projektu

  • Všeobecné zmeny v procese vývoja SW a jednotlivých komponentov
  • Uskutočnenie jednotlivých krokov zavedenia zmien
  • Personálne obsadenie
  • Architektúra testovacieho prostredia z pohľadu SW a HW a miery podobnosti s produkčným prostredím
  • Správa testovacích dát
  • Odporúčanie na zavedenie automatizovaného testovania
  • Príprava navrhnutých šablón