zpět
Produktové kompetence

HP IUM mediation

Mediační nástroj a platforma pro správu klasických nebo bezdrátových sítí přenášejících hlasové nebo datové služby. IUM používá škálovatelnou distribuovanou architekturu pro načtení, agregaci a korelaci používaných dat z infrastruktury služby a k prezentaci dat v systému business podpory pro fakturace a analýzy. IUM umí získávat data ze všech síťových vrstev (dle OSI referenčního modelu). IUM poskytuje také správu účtování v reálném čase, která podporuje prepaid služby, hot-billing a real-time vyúčtování poskytováním autorizace v reálném čase a účtovacího request/response mechanizmu. IUM může být nakonfigurován na přijímání autorizace a žádostí k vyúčtování od aplikačních serverů a bodů řízení služby. Může vykonávat všechny potřebné konverze a zpracování na žádost, posílat dotazy na ostatní servery jako dotaz na rating, dotaz na uživatelův repository, dotaz na bilanční manažér. Dále může rozhodnout, zda může být žádost povolena použitím obchodních pravidel a může být poslána odpověď zpět na aplikační server nebo na kontrol point služby. Toto vše se provádí v reálném čase.

IUM je široce používaný komplexní systém řízení s otevřeným rozhraním pro širokou škálu aplikací a datových zdrojů. Je postaven na distribuované architektuře. Bez ohledu na počet síťových prostředků a koncových uživatelů systému, IUM může být nakonfigurováno tak, aby efektivně zpracovávalo data. IUM je jedna z vedoucích konvergenčních mediačních řešení a používaných řídících platforem pro hlasové, DSL, kabelové, VoIP, 3G mobilní, WiFi/LAN a mnohé jiné sítě nebo technologie. Tato platforma umožňuje zprostředkování současných sítí pro fakturaci, monitorování a řízení kvality služeb a kapacit. Stejně tak je dobrou přípravou pro nejnovější IMS sítě (IMS = IP Multimediální Subsystém).

Škálovatelnost
IUM poskytuje škálovatelnost transportní vrstvy přes několik sítí a několik geografických lokací na milióny koncových zákazníků. Mnoho mediačních platform používá centralizované relační úložiště dat. Ačkoliv relační úložiště dat může obsloužit vstupy od několika klientů, objemné inserty nebo přidání klienta je náročná operace, která značně ovlivňuje výkon a škálovatelnost. V kontrastu tohoto, každý IUM kolektor agreguje používaná data v kompaktní stromové struktuře a pak jej ukládá do jeho vlastního lokálního úložiště dat. Protože jen základní agregovaná data jsou přesouvána nahoru v kolektorové hierarchii, síťový provoz je významně menší než v centralizovaných architekturách.

Spolehlivost
IUM kolektory běží autonomně, takže když jeden z nich selže, ostatní mohou pokračovat ve sbírání a agregaci dat. Lokální úložiště dat kolektorů povolují přetrvání použitých dat a ty mohou být znovu obdržené po zotavení komponenty ze selhání. IUM může být také umístěno na tzv. high-availability platformy jako je MC/Servicequard pro HP UX platformy nebo Marathon pro Windows platformy.

Rozšiřitelnost
Systémový integrátoři a vývojáři mohou jednoduše rozšířit funkcionalitu IUM vytvořením nových zapouzdřených objektů, parser-ů, pravidel nebo aplikačních uložišť dat, jednoduchým rozšířením čisté Java implementace IUM. Například můžete snadno vyvíjet nové zapouzdřené objekty pro čtení dat z nového souborového formátu, datového streamu, síťového zařízení nebo API a nahrát tento objekt do existujícího kolektoru.

Ovladatelnost
IUM umožňuje distribuci kolektorů skrze infrastrukturu, a přesto řídí deployment centrálně. Toto se dosahuje v IUM tím, že distribuované kolektory získávají informace z centrálního konfiguračního serveru, který poskytuje kompletní přehled deploymentu. Kolektory udržují cachované záznamy jejich konfigurací a používají lokálního agenta k řízení lokálních kolektorů. Každý kolektor podporuje mechanizmus notifikace pro spuštění programu, skriptu nebo příkazu operačního systému po kompletním vystavení dat do datového úložiště. IUM poskytuje grafické uživatelské rozhraní i příkazový řádek pro administraci konfigurace a dotazování na IUM komponenty. IUM je také integrované s HP OpenView, umožňující monitorování a spravování celého mediačního systému z centrální OpenView konzoly.

Bezpečnost
Volitelně IUM poskytuje mechanizmus ověření, autorizace a auditů administrace a konfigurování uživatelem. Model autorizace založený na rolích rozhoduje, které akce může provádět administrátor v systému. Když je zabezpečení aktivováno všechny administrační a konfigurační aktivity jsou zaznamenávané do logu pro účely auditu. Všechny komunikace jsou ověřované a kryptované použitím SSL. Při ověřování se používá kryptografie s 1024 bitovými RSA klíči. Data jsou přenášená použitím 40-bitovým RC4 kryptováním a jsou volně přenosné.

Flexibilita
IUM se skládá z všestranně použitelných, konfigurovatelných modulů, které mohou být snadno přizpůsobené tak, aby splňovaly měnící se business požadavky. Například engine s jednoduchým pravidlem může spustit několik paralelních agregačních schémat pro podporu různých požadavků fakturace, marketingu a systémů operačního managementu.

Otevřené standardy
IUM je napsaná kompletně v jazyku Java a podporuje otevřené standardy jako CORBA. To poskytuje otevřené, dobře dokumentované rozhraní, které umožňují distributorům aplikací a vybavení vystavovat data na vstup IUM nebo přijímat data z jeho výstupu. Jeho plug-in architektura ulehčuje vývojářům rozšíření jeho funkcionality přidáním nových rysů nebo začleněním nového vybavení nebo aplikací. HP je zakládající člen IPDR (Internet Protocol Data Record) pracovního fóra, které pracuje na standardizaci kolekcí IP datových záznamů a prezentaci různým aplikacím.

IUM procesy

Kolektor
Primární součást IUM mediace, kolektor je Java proces, který dokáže číst, normalizovat, filtrovat a agregovat použité události nebo relační záznamy podle specifikovaných pravidel. Počet kolektorů v deploymentu závisí na počtu a různorodosti datových zdrojů v infrastruktuře a na množství typů předzpracování potřebných v business aplikaci.

Relační server
Relační server je hlavní komponenta implementující správce účtování v reálném čase. Správce účtování poskytuje zpracování rule-based události, které umožňuje rychlé vytvoření pre-paid a hot-billed služby. Poskytuje autorizaci a evidenci pro individuální nebo převázané balíčky služeb, které překlenují několik nabídek služeb a účtovacích metod. Relační server je v podstatě kontejner, který obsahuje jeden nebo víc konektorů, jedno nebo víc pravidel a jeden nebo víc skladů relací. Je možné konfigurovat tolik relačních serverů, kolik je potřeba, typicky nejméně jeden pro každý protokol. V prostředí s vysokou přístupností je možné mít druhý pohotovostní relační server pro každý primární relační server.

Konfigurační server
Konfigurační server provádí konfiguraci každého kolektoru. Udržuje všechny konfigurační informace v centrálním úložišti konfigurací. Kolektory obdrží jejich konfigurace z tohoto úložiště konfigurací, když jsou spouštěné. Aplikace ovlivňující kolektory se dotazují konfiguračního serveru po IOR (Interoperable Object Reference) nebo CORBA (Common Object Request Broker Architecture) adrese kolektorů.

Admin agent
Na každém hostu ho prezentuje buď Windows služba nebo UNIX démon. Admin agent je IUM proces spouštěný jako první. Admin agent poté spustí všechny ostatní IUM procesy na těchto hostech. Také komunikuje mezi konfiguračním serverem a kolektory.

Databázový engine
IUM ukládá meta-data a zpracovávaná data do PEVNÉ vstavěné databáze. IUM také umožňuje konfigurovat předem existující databáze (jako je třeba Oracle) jako náhradu.

LaunchPad
Launchpad je windows rozhraní, které umožňuje modifikovat, monitorovat a řídit kolektory a jiné IUM procesy a servery. Lze jej použít k dokončení většiny vývoje nebo úkolů údržby s IUM deploymentem, od implementace, konfigurace a testování až po každodenní monitorování a administraci.

Korelátor
Kolektor se speciálním účelem. Morelátor čte používaná data z použitého kolektoru a relační data z relačního kolektoru. Poté skombinuje tyto dvě množiny dat, porovná použití s uživateli. Například může skombinovat použitá data z Cisto routeru s relačními daty z RADIUS relací tak, aby asocioval použití sítě s odpovídajícími uživateli.

Report kolektor
Kolektor se speciálním účelem, report kolektor získá zpracovávaná data od ostatních kolektorů a uloží informaci pro související report do databáze.

Report server
Webová aplikace prováděná na Tomcat servlet enginu vstavěném v IUM, report server je Java proces, který získá data z report kolektorů a připraví reporty pro zobrazení.

Plánovací server
Volitelný proces, plánovací server umožňuje IUM (nebo externím skriptům) vykonávat specifické operace v naplánovaných intervalech.

Audit Report server
Kolektor se speciálním účelem, Audit Report Server získává informace pro audit z ostatních kolektorů a ukládá je do databáze.

Komponenty kolektoru

Kolektor se skládá z těchto komponent:

 • Encapsulator – čte vstupní data a umisťuje data do NME formátu (Normalized Metered Event), datový formát používaný všemi komponentami IUM.
 • Aggregator – zpracovává NME data.
 • Datastore – ukládá a formátuje NME data pro použití jinými kolektory nebo aplikacemi.

Součásti kolektoru
© Copyright 2006 Hewlett-Packard Company
Kterákoliv komponenta může být nahrazena jinou toho samého typu.

Encapsulator může číst použitá data z mnoha zdrojů:

 • Voice switch-e, jako jsou switch-e od Alcatel, Ericsson, Lucent, Nokia, Nortel a Siemens
 • VoIP zařízení
 • WLAN access point zařízení a služby a služby řídicích bodů
 • AAA servery, které používají protokoly jako jsou Diameter a RADIUS
 • IP routery jako např. Cisco Netflow
 • Log soubory webových serverů
 • Log soubory PROXY serverů
 • SNMP a RMON MIBs
 • Mobile voice a data traffic z GSM/GPRS nebo CDMA switchů

Aggregator může vykonávat mnoho operací nad použitými záznamy:

 • Akumulovat pole z mnoha záznamů
 • Kombinovat mnoho záznamů do jednoho
 • Kopírovat políčka z jednoho záznamu do jiného
 • Vzájemně zaměnit hodnoty políček uvnitř záznamu
 • Přidávat políčka do záznamu
 • Vykonávat aritmetické operace nad číselnými daty
 • Vykonávat logické operace nad binárními daty
 • Vyfiltrovat záznamy na základě mnoha různých podmínek
 • Podmíněné zpracování záznamů
 • Dotazy na LDAP adresáře, DNS servery a databáze
 • Seskupení záznamů na základě hodnoty libovolného políčka

Datastore může poslat zpracovávaná data v různých výstupních formátech:

 • Pevná relační databáze, vstavěná v IUM (Pevná databáze je produktem Solid InformationTechnology)
 • Relační databáze třetích stran jako je Oracle
 • IDR soubory (Internet Data Record) v HTML, XML, nebo jako prostý text

Naše zkušenosti s IUM
ARTIN dodával řešení s použitím IUM pro mobilní operátory doma i v zahraničí. Máme několikaleté zkušenosti s kompletním vývojovým cyklem počínaje detailní analýzou požadavků, přes implementaci a testování až po nasazení do provozu. IUM bylo použito na projektech pro Orange SK (SDP Real-Time Charging interface), H3G Austria (FMC/RLC feeders, DPG support), Orange Rumunsko (MMS mediace), HP Turecko a T-Mobile Česká republika (Data rating engine).

Produktové kompetence

Infinica

Microsoft SharePoint

Robotická automatizace AIVIRO

Zobrazit vše