ARTIN Hackers

Kdo jsme?

ARTIN Hackers crop

Chceš se k nám přidat? 

2

Úlohy

Hello World


Na začátek jedna rozehřívačka.

Napiš program, který do konzole vypíše Hello World.

Pozdrav


Napiš program, který se zeptá uživatele na jméno a pozdraví ho tím jménem, které tam zadal.

Potom program uprav, aby zdravil jenom uživatele Petr a Katka.

Součet


Napiš program, který se uživatele zeptá na číslo n a následně spočítá součet čísel od 1 do n.

Příklad

Vstup:  15
Výstup:  120

FizzBuzz


Vytvoř program, který zobrazí čísla od 1 do 100. Násobky tří ale nahradí slovem Fizz, násobky pěti nahradí slovem Buzz.  Čísla, která jsou současně násobkem tří a pěti, pak nahradí spojením FizzBuzz.

Příklad

Výstup: 
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz

N-té prvočíslo


Prvočísla jsou taková přirozená čísla (celá kladná), která jsou beze zbytku dělitelná pouze jedničkou a sama sebou.

Jakou hodnotu má n-té prvočíslo?

Příklad

Vstup:  6
Výstup:  13

Fibonacci


Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … , kde každé číslo je součtem dvou předchozích, začínající od 0 a 1.
Vypočítejte pro čísla od n do m.

Příklad

Vstup:  12, 24
Výstup:  144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368

Palindromický násobek


Palindromické číslo je takové číslo, které se čte stejně oběma směry, např. 1001, 123321. Největší palindromické číslo, které je násobkem dvou dvouciferných čísel, je 9009 = 91 x 99.

Zjisti největší palindromické číslo, které je násobkem dvou tříciferných čísel.